Home | Sitemap | Contact 

 

Flash News :

Nithyopachar - Dolothsavam

Vittal Darshan Timings

Morning: 8.30 a.m to 11.30 a.m.

Evening: 4.45 p.m to 7.30 p.m.

Guru Smaranam

Brahmashri Vittaldas Jayakrishna Deekshithar hails from the Guru Parampara of Sengalipuram Brahmashri Muthannaval (Sri Vaidhyanatha Deekshithar) and Sengalipuram Brahmashri Anantharama Deekshithar. Brahmashri Vittaldas Maharaj is also the most blessed-disciple of the Guru Parampara of Gnanananda Giri Swamigal of Dhakshina Halasyam, H H Sri Sri Sri Haridhos Giri Swamigal (Guruji) and Paranur Mahathma Brahmashri Krishna Premi Swamigal (Sri Sri Anna).

 

Sengalipuram Brahmashri Anantharama Deekshithar

H H Sri Sri Haridhos Giri Swamigal (Guruji)

Paranur Mahathma Brahmashri Krishna Premi Swamigal